Deklaracja dostępności

Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pkw.gov.pl, kbw.gov.pl oraz delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Bartosz Malangiewicz, Pokaż adres e-mail. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 243 03 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Siedziba Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce oraz Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II znajduje się w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce użytkuje część pomieszczeń biurowych na II piętrze prawego skrzydła budynku, do których bezpośrednio prowadzi wejście prawe na niskim parterze, a także istnieje możliwość dostania się wejściem lewym na niskim parterze oraz wejściem głównym do budynku znajdującym się na parterze. Drzwi wejściowe lewe i prawe na niskim parterze szerokie, otwierane automatycznie. Wejście główne do budynku na parterze z drzwiami szerokimi, nie otwierają się automatycznie. Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Schody wewnątrz budynku są odpowiedniej szerokości oraz posiadają poręcze. Początek i koniec ich biegów jest oznaczony kontrastowo na powierzchni poziomej i pionowej. Powierzchnie podłóg w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce są antypoślizgowe. Do obiektu można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Dokumenty kierowane do Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce oraz Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II osobiście przez interesantów odbierane są przez pracownika tut. Delegatury w pokoju Nr 119a. Możliwość dostania się do obiektu na wózku inwalidzkim możliwe jest przez wejście główne na parterze, które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z podnośnikiem przystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości dostania się bezpośrednio do siedziby Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce wózkiem inwalidzkim z uwagi na brak windy. W takim przypadku, po uprzednim poinformowaniu telefonicznym pracownik Delegatury udaje się do osoby niepełnosprawnej przebywającej w budynku. Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, meble nie utrudniają poruszania się po korytarzach i nie zawężają wymaganej szerokości korytarza. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku przy wejściu bocznym przy garażach od strony ul. Wesołej. Najbliższe miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy wejściu do budynku. Można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest bezpłatna i dostępna w godzinach pracy urzędu.

            

 

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij